Tony Hayes, Christy Bosher, Adrianne Morin, David Craven